ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 747.5 KB 1
แนวทางการขับเคลื่อนกระแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 71
แผนพัฒนา ผอ.อำนวย สุวรรณชาตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 972.88 KB 42
หลักสูตรต้านทุจริต 24
ตัวอย่างรายงาน13ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 424.5 KB 39
หลักสูตรต้านทุจริต 11
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 222.38 KB 38
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 33
รายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 43
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.48 KB 24
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 25
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 28
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 29
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคค Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 28