ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 461
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.44 KB 406
ตารางสอนรายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 420
ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 421
หลักสูตรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 758.5 KB 437
แนวทางการขับเคลื่อนกระแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 1029
หลักสูตรต้านทุจริต 510
ตัวอย่างรายงาน13ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 424.5 KB 595
หลักสูตรต้านทุจริต 455
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 222.38 KB 543
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 546
รายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 544
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.48 KB 469
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 503
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 3580
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 496
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคค Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 580