ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการขับเคลื่อนกระแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 51
แผนพัฒนา ผอ.อำนวย สุวรรณชาตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 972.88 KB 35
หลักสูตรต้านทุจริต 18
ตัวอย่างรายงาน13ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 424.5 KB 21
หลักสูตรต้านทุจริต 8
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 222.38 KB 22
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 19
รายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 25
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.48 KB 16
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 16
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 20
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 20
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคค Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 19