ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 48
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.44 KB 15
ตารางสอนรายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 30
ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 26
หลักสูตรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 758.5 KB 40
แนวทางการขับเคลื่อนกระแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 223
หลักสูตรต้านทุจริต 97
ตัวอย่างรายงาน13ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 424.5 KB 137
หลักสูตรต้านทุจริต 47
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 222.38 KB 127
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 137
รายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 117
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.48 KB 75
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 97
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 1468
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 95
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคค Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 96