กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับโรงเรียน | โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัสภาครูและบุคลากรท่งการศึกษา

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560