การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ขอสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.62 KB
Adobe Acrobat Document ขอสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.88 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ครั้งที่ 1/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.66 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ครั้งที่ 2/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.11 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุพ้อครั้งที่ 1/2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.9 KB