ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 65 ประการศผลการเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
30 มี.ค. 65 ส่งเอกสาร ปพ.5/ปพ.6 และเอกสารชั้นเรียนต่างๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารตามลำดับ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
29 มี.ค. 65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
25 มี.ค. 65 ครูประจำวิชาส่งระดับผลการเรียนรายวิชา และ รับระดับผลการเรียนลงใน ปพ.6
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ครูประจำวิชา โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
24 มี.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง.ประกาศผลสอบ O-NET ป.6
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
21 มี.ค. 65 ถึง 24 มี.ค. 65 ครูประจำวิชารับข้อสอบไปตรวจและลงระดับผลการเรียน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ครูประจำวิชา โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
16 มี.ค. 65 ถึง 18 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่2/2564
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
08 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ฝ่ายบริหาร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
07 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2564
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
21 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
15 ก.พ. 65 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
12 ก.พ. 65 สอบ O-NET ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย เครือข่ายคูหาสัมพันธ์