กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุญยา รัตนมณี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0801375615
อีเมล์ : mayajing54@hotmail.com

นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0806946098
อีเมล์ : sura_zaza@hotmail.com

นางสาวอนัญญา พรหมขวัญ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0801474756
อีเมล์ : ananya13098@gmail.com