ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
ชาย หญิง รวม
อ.1 1 4 5
อ.2 8 4 12
อ.3 8 12 20
รวม 17 20 37
ป.1 4 5 9
ป.2 8 11 19
ป.3 10 7 17
ป.4 5 6 11
ป.5 10 14 24
ป.6 3 7 10
รวม 40 51 91
รวมทั้งหมด 57 71 127