คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปกรณ์เกียรติ์ เทพแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรัยน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชาลินี หวานแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพงศ์ สิริโสธร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันยารัตน์ หนูราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรทิพย์ เรืองดำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณริตญา เต้แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาณิศา ทองศรีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภูมิ ศิริอักษร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญาติกาจน์ เทพแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวินท์นิภา พรหมคง
ตำแหน่ง : เลขนุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา ไชยถาวร
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :