ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2505 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสำนักสงฆ์บ้านพรุพ้อ” ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้ศาลาอเนกประสงค์ของสำนักสงฆ์บ้านพรุพ้อเป็นที่เรียนจนถึงวันที่  28 พฤศจิกายน  2522  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินสร้างโรงเรียนใหม่ ซึ่งตั้ง   อยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนเดิม  จำนวน  9  ไร่  2 งาน 79  ตารางวา และได้รับงบประมาณก่อสร้าง   อาคารเรียน  ต่อเติมอาคารเรียน  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารอื่น ๆ  ต่อมา  ใน พ.ศ. 2525  ได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับรับเด็กก่อนเกณฑ์บังคับเรียน 1 ปี  (ชั้นเด็กเล็ก)  ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ           
         
        โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 134  คน แบ่งเป็น  9  ห้องเรียน  มีข้าราชการครู 8 คน ช่างไฟฟ้า  1  คน ครูอัตราจ้าง  3  คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน  อาคารเรียน  2  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  2  หลัง  และสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ  ที่จำเป็น  มีน้ำประปาโรงเรียน  มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ   หน้าอาคารเรียนมีสวนหย่อม มีน้ำตกที่สวยงาม  ที่คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ช่วยกันสร้างขึ้นโดยมีนักการภารโรง ครูและนักเรียนเป็นผู้ดูแลรักษา  มีสวนป่าที่ให้ร่มเงาและเป็นที่เรียน ที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนและชุมชนด้วย
 
           ปัจจุบันโรงเรียน จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1-2) และระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-6) มีนักเรียนทั้งสิ้น 129 คน แต่ละระดับชั้นมี 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 8 ห้องเรียน มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน วิทยากรสอนศาสนาจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 นายอำนวย สุวรรณชาตรี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ