ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ดุษฎีธรรมโน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2057
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม ปราบณรงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายคล้อย ภิบาลศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายส่อง ชูปลอด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรม พิทักษ์จินดา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก ด้วงเล็ก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล ทองศรีจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางพยอม แพรกม่วง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรินทร์ ขุนทองเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ปลอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชชา ผลยะฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี กาญจนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายกันตพงศ์ สีบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน