คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางฟองนภา จันทร์แดง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862896917
อีเมล์ : Junsurasak@gmail.com

นางสาวศิรภัสสร์ เกนุ้ย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0927463974
อีเมล์ : bovy2530bo@gmail.com