ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 247036
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.44 KB 246950
ตารางสอนรายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 246958
ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 246963
หลักสูตรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 758.5 KB 247024
แนวทางการขับเคลื่อนกระแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 248941
หลักสูตรต้านทุจริต 247063
ตัวอย่างรายงาน13ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 424.5 KB 247363
หลักสูตรต้านทุจริต 246995
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู Word Document ขนาดไฟล์ 222.38 KB 247104
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 247119
รายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 247105
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.48 KB 247021
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 247058
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 251183
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 247046
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคค Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 247326