กระบวนการสอน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูบุษรา ช่อมณี
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูบุญยา รัตนมณี
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูจามรี นาคทิม
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูวัชรี ย่องสรรเจริญ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 โดยคุณครูวริษา ไชยถาวร
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยคุณครูฟองนภา จันทร์แดง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูปาริตา สัจจากุล
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 โดยคุณครูศิรภัสสร์ เกนุ้ย
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณครูไซตน สะมะแอ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
กระบวนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ครูบุษรา ช่อมณี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ครูวัชรี ย่องสรรเจริญ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1 ครูเบญจวรรณ ชูโลก โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาพลศึกษา ชั้น ป.2 ครูสุนิษา ไชยถาวร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาสุขศึกษา ชั้น ป.5 ครูสุนิษา ไชยถาวร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอ อ.รัตภูมิ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 ครูไซตน สะมะแอ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน ชั้นอนุบาล 3 ครูฟองนภา จันทร์แดง โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน ชั้นอนุบาล 1และ 2 ครูศิรภัสสร์ เกนุ้ย โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ครูอุดมศักดิ์ ร่วมสุข โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ครูกัณญาภัทร จินดาโชติ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62