กระบวนการสอน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
กระบวนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ครูบุษรา ช่อมณี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ครูวัชรี ย่องสรรเจริญ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1 ครูเบญจวรรณ ชูโลก โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาพลศึกษา ชั้น ป.2 ครูสุนิษา ไชยถาวร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาสุขศึกษา ชั้น ป.5 ครูสุนิษา ไชยถาวร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอ อ.รัตภูมิ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 ครูไซตน สะมะแอ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน ชั้นอนุบาล 3 ครูฟองนภา จันทร์แดง โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน ชั้นอนุบาล 1และ 2 ครูศิรภัสสร์ เกนุ้ย โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ครูอุดมศักดิ์ ร่วมสุข โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ครูกัณญาภัทร จินดาโชติ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 ครูสวาสดิ์ ร่วมสุข โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 ครูนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ครูปาริตา สัจจากุล โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
กระบวนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 ครูจามรี นาคทิม โรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62